Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
44   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
45   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
46   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
47   Metsän hyödyntäminen voimavarana / Utnyttjande av skogen som en resurs
48   Sipoonrannan tilanne / Lägesrapport Sibbostrand
49   Yritysneuvonnan laatu ja puitteet / Kvalitet av och ramar för företagsrådgivning
50   Yrityskoordinaattorin palkkaaminen / Anställande av företagskoordinator
51   Iso Kylätien remontista aiheutuva haitta yrittäjille / Olägenheter för företagare på grund av byggarbete på Stora Byvägen
52   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Suuronen Juha puh.joht./ordf.
Liljeström Christel jäsen/medlem
Åkerfelt Tanja jäsen/medlem
Rope Timo jäsen/medlem
Lindroos Kicka Kh:n edustaja/Kst:s repr.
Rantama Kaisa yritysedustaja/företagsrepresentante
Weckström Christer yritysedustaja/företagsrepresentante
Duréault Elina elinkeinopäällikkö/näringschef
Merjomaa Pauliina pöytäkirjanpit./protokollför.
Pajunen Adela Metsäkylpy, Kirjoittaja / Författare
Leppänen Marko Metsäkylpy, Kirjoittaja / Författare