DynastyDynasty - Kokousasiathttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 30.09.2020 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202779-10.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 30.09.2020 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202779-9.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 30.09.2020 / Sivistysvaliokunnan vastaus valtuuston esittämiin sivistysosaston vuosien 2016 - 2019 taloden toteutumista koskeviin kysymyksiin / Bildningsutskottets svar på kommunfullmäktiges frågor om bildningsavdelningens ekonomiska utfall år 2016 - 2019Sivistysvaliokunnan vastaus valtuuston esittämiin sivistysosaston vuosien 2016 - 2019 taloden toteutumista koskeviin kysymyksiin / Bildningsutskottets svar på kommunfullmäktiges frågor om bildningsavdelningens ekonomiska utfall år 2016 - 2019http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202779-8.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 30.09.2020 / Sivistysvaliokunnan lausunto kunnan talouden sopeuttamisryhmälle valiokunnan alaisiin toimintoihin ehdotetuista sopeuttamistoimistoimenpiteistä / Bildningsutskottets utlåtande till den ekonomiska anpassningsgruppen om de anpassningsåtgärder som gäller utskottets verksamhetSivistysvaliokunnan lausunto kunnan talouden sopeuttamisryhmälle valiokunnan alaisiin toimintoihin ehdotetuista sopeuttamistoimistoimenpiteistä / Bildningsutskottets utlåtande till den ekonomiska anpassningsgruppen om de anpassningsåtgärder som gäller utskottets verksamhethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202779-7.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 30.09.2020 / Sivistysvaliokunnan talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma suunnitelmakaudelle 2021 - 2023 / Bildningsutskottets budgetförslag för år 2021 och ekonomiplan för planeringsperioden 2021 - 2023Sivistysvaliokunnan talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma suunnitelmakaudelle 2021 - 2023 / Bildningsutskottets budgetförslag för år 2021 och ekonomiplan för planeringsperioden 2021 - 2023http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202779-6.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 30.09.2020 / Koulujen ja esiopetuksen oppilasmäärät syksy 2020 / Elevantalet i skolor och i förskolor hösten 2020Koulujen ja esiopetuksen oppilasmäärät syksy 2020 / Elevantalet i skolor och i förskolor hösten 2020http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202779-5.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 30.09.2020 / Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen 8 / 2020 / Bildningsutskottets ekonomiska utfall 8 / 2020Sivistysvaliokunnan talouden toteutuminen 8 / 2020 / Bildningsutskottets ekonomiska utfall 8 / 2020http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202779-4.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 30.09.2020 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202779-3.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 30.09.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202779-2.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 30.09.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202779-1.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 30.09.2020 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202788-12.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 30.09.2020 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202788-11.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 30.09.2020 / Viranhaltijapäätökset / TjänstemannabeslutViranhaltijapäätökset / Tjänstemannabesluthttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202788-10.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 30.09.2020 / Rakennuslupa 20-0392-R, teollisuus- ja varastorakennuksen rakentaminen, Keuksuontie 16 / Bygglov 20-0392-R, byggande av industri- och lagerbyggnad, Keuksuovägen 16 Rakennuslupa 20-0392-R, teollisuus- ja varastorakennuksen rakentaminen, Keuksuontie 16 / Bygglov 20-0392-R, byggande av industri- och lagerbyggnad, Keuksuovägen 16 http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202788-9.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 30.09.2020 / Suunnittelutarveratkaisu 20-0164-SUU, Kvarnängintie / Avgörande som gäller planeringsbehov 20-0164-SUU, KvarnängsvägenSuunnittelutarveratkaisu 20-0164-SUU, Kvarnängintie / Avgörande som gäller planeringsbehov 20-0164-SUU, Kvarnängsvägenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202788-8.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 30.09.2020 / Osavuosikatsaus 8/2020, Tekninen valiokunta, Rakennus- ja ympäristövaliokunta, käyttötalous / Teknik- och Miljöavdelningens, Byggnads- och miljöutskottets delårsöversikt 8/2020, driftsekonomi Osavuosikatsaus 8/2020, Tekninen valiokunta, Rakennus- ja ympäristövaliokunta, käyttötalous / Teknik- och Miljöavdelningens, Byggnads- och miljöutskottets delårsöversikt 8/2020, driftsekonomi http://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202788-4.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 30.09.2020 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202788-3.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 30.09.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202788-2.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 30.09.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202788-1.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 30.09.2020 / Suunnittelutarveratkaisu 20-0201-SUU, Kvarnängintie / Avgörande som gäller planeringsbehov 20-0201-SUU, KvarnängsvägenSuunnittelutarveratkaisu 20-0201-SUU, Kvarnängintie / Avgörande som gäller planeringsbehov 20-0201-SUU, Kvarnängsvägenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202788-6.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 30.09.2020 / Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022, käyttötalousosa / Budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 driftsekonomiTalousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022, käyttötalousosa / Budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 driftsekonomihttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202788-5.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 30.09.2020 / Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 20-0198-SUP, Kvarnängintie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 20-0198-SUP, KvarnängsvägenSuunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 20-0198-SUP, Kvarnängintie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 20-0198-SUP, Kvarnängsvägenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202788-7.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 30.09.2020 / B17 Majvikin 1. asemakaava, maatalousalueet, kaavaehdotus / B17 Majvik 1. detaljplan, jordbruksområden, planförslagB17 Majvikin 1. asemakaava, maatalousalueet, kaavaehdotus / B17 Majvik 1. detaljplan, jordbruksområden, planförslaghttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202784-6.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 30.09.2020 / Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma, Kehitys- ja kaavoituskeskus / Budgeten år 2021 och ekonomiplanen åren 2022-2023, Utvecklings- och planläggningscentralenVuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma, Kehitys- ja kaavoituskeskus / Budgeten år 2021 och ekonomiplanen åren 2022-2023, Utvecklings- och planläggningscentralenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202784-8.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 30.09.2020 / Majvikin Maankäyttösopimus B17 Majvik 1. asemakaava, maatalousalueet /Markanvändningsavtal B17 Majvik 1. detaljplan, jordbruksområdenMajvikin Maankäyttösopimus B17 Majvik 1. asemakaava, maatalousalueet /Markanvändningsavtal B17 Majvik 1. detaljplan, jordbruksområdenhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202784-5.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 30.09.2020 / Sipoon pysäköintilinjaukset / Parkeringsriktlinjer för SibboSipoon pysäköintilinjaukset / Parkeringsriktlinjer för Sibbohttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202784-4.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 30.09.2020 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202784-3.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 30.09.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202784-2.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 30.09.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202784-1.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 30.09.2020 / Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelserViranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelserhttp://sipoo01.oncloudos.com:80/kokous/20202784-9.HTM