Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Pöytäkirja 17.06.2020 klo 17:16 - 21:20 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
63   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
64   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
65   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
66 Osavuosikatsaus 4/2020, Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, käyttötalous / Teknik- och Miljöavdelningens och Byggnads- och miljöutskottets delårsöversikt 4/2020, driftsekonomi - rakymp
67   Rakennus- ja ympäristövaliokunnan kokousaikataulu syksylle 2020 / Byggnads- och miljöutskottets mötestidtabell för hösten 2020
68   Oikaisuvaatimus 20-0246-OIK toimenpideluvasta 20-0076-T, laiturin rakentaminen kiinteistölle Lastageplats / Rättelseyrkan 20-0246-OIK gällande åtgärdslov 20-0076-T, byggande av brygga på fastigheten Lastageplats
69 Lausunto maa-aineslupahakemuksesta / Utlåtande om marktäktstillståndsansökan - Rudus Oy, Metsäpirtintie / Metsäpirttivägen 210 , Porvoo / Borgå
70   Uhkasakolla tehostetun määräyksen antaminen autopurkamon lupavelvollisuuden sekä muiden laiminlyöntien johdosta / Utfärdande av föreläggande förenat med vite på grund av tillståndsskyldighet för bilskrotningsanläggning samt andra försummelser
71 Rakennustöiden keskeyttäminen, Kitaksentie 43 / Avbrytande av byggnadsarbeten, Kitasvägen 43
72   Suunnittelutarveratkaisu 20-0201-SUU, Kvarnängintie / Avgörande som gäller planeringsbehov 20-0201-SUU, Kvarnängsvägen
73   Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 20-0198-SUP, Kvarnängintie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 20-0198-SUP, Kvarnängsvägen
74   Suunnittelutarveratkaisu 20-0164-SUU, Kvarnängintie / Avgörande som gäller planeringsbehov 20-0164-SUU, Kvarnängsvägen
75   Poikkeamispäätös 20-0199-POI, Nordholmantie / Undantagsbeslut 20-0199-POI, Nordholmsvägen
76 Rakennusvalvonnan lausunto, M3 Massbyn Danielsbackan asuinalueen asemakaavaehdotus / Byggnadstillsynens utlåtande, M3 Massby Danielsbacka bostadsområde, detaljplaneförslag
77   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
78   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Nyberg Kasper puheenjohtaja/ordförande
Lehvonen Simo jäsen/medlem
Tamminen Ari jäsen/medlem
Nokelainen Ann-Christin jäsen/medlem
Lindqvist Christer jäsen/medlem
Nykter Sami varajäsen/ersättare
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Myllyvirta Ilari esittelijä/föredragande
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Ruponen Saija asiantuntija / sakkunnig
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ruponen Vesa asiantuntija/sakkunnig
Hagman Tove asiantuntija/sakkunnig
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare