Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Pöytäkirja 29.04.2020 klo 17:32 - 20:58 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
35   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
36   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
37   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
38 Ympäristövalvonnan valvontaohjelma 2020 / Miljöövervakningens tillsynsprogram 2020
39 Määräyksen antaminen ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisesti erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta / Föreläggning enligt 175 § i miljöskyddslagen gällande verksamhet som orsakar speciellt störande buller - Joensuun Tila Oy
40 Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Norrkullalandet RA 7 ranta-asemakaavamuutoksen luonnoksesta / Sibbo kommuns miljövårdsmyndighetens utlåtande om utkastet till stranddetaljplaneändring för RA 7 Norrkullalandet
41 Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto N39 Nikkilän pelastusaseman asemakaavaehdotuksesta / Sibbo kommuns miljövårdsmyndighetens utlåtande om förslag till detaljplaneområde för N39 Nickby räddningsstation
42 Sipoon kunnan edustajan nimeäminen Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y.:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 2020 / Utnämnande av Sibbo kommuns representant till Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f.:s stadgeenliga vårmöte 2020
43   Uhkasakon asettaminen, Ireneudd 4:3 ja Löfbacka 4:94 / Föreläggande av vite, Ireneudd 4:3 och Löfbacka 4:94
44   Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 20-0040-SUP, Alvallantie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 20-0040-SUP, Alvallavägen
45   Poikkeamispäätös 20-0023-POI, Sivermaantie / Undantagsbeslut 20-0023-POI, Siverlandsvägen
46 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 20-0042-SUP, Falkbergintie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 20-0042-SUP, Falkbergsvägen
47 Lausunto, TM3 Talma Hills loma-asunnot, asemakaavaehdotus / Utlåtande, TM3 Talma Hills fritidsbostäder, detaljplaneförslag
48 Lausunto, NG 9 Pohjanniitty, asemakaava ja asemakaavan muutos, asemakaavaehdotus / Utlåtande, NG 9 Detaljplan och detaljplaneändring till Norrängen, detaljplaneförslag
49 Lausunto, RA 7 Norrkullalandet, ranta-asemakaavan muutos, asemakaavaluonnos / Utlåtande, RA 7 ändring av stranddetaljplan till Norrkullalandet, stranddetaljplanutkastet
50 Lausunto, N 39 Nikkilän pelastusasema, asemakaavaehdotus / Utlåtande, N 39 Detaljplan för Nickby räddningstation, detaljplaneförslag
51 Rakennuslupa 20-0160-R, kerrostalot (2 kpl) ja talousrakennukset (2 kpl), Kalliomäenkaari 8 ja 18 / Bygglov 20-0160-R, två höghus och två ekonomibyggnader, Stenkullabågen 8 och 18
52 Rakennuslupa 20-0159-R, kerrostalo ja autokatos, Gneissikaari 7B / Bygglov 20-0159-R, höghus och skyddstak för bilar, Gnejsbogen 7B
53   Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut
54   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Nyberg Kasper puheenjohtaja/ordförande
Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
Lehvonen Simo jäsen/medlem
Tamminen Ari jäsen/medlem
Nokelainen Ann-Christin jäsen/medlem
Buddas Pirkko jäsen/medlem
Lindqvist Christer jäsen/medlem
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Myllyvirta Ilari esittelijä/föredragande
Kyttälä Christel esittelijä/föredragande
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ruponen Vesa asiantuntija/sakkunnig
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare