Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 16.03.2020 klo 16:35 - 18:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
52   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
53   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
54   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
55 Sipoon kunnan toimenpiteet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi / Sibbo kommuns åtgärder för att bromsa spridningen av coronaviruset
56   Erityistoimivallan käyttöön ottaminen / Att ta i bruk särskilda befogenheter
57 TM3 Talma Hills loma-asunnot, asemakaava / Detaljplan för Talma Hills, fritidsbostäder
58 T9 Taasjärvi IV:n asemakaavan hyväksyminen / Att godkänna detaljplanen för Tasträsk IV
59 NG9 Pohjanniityn asemakaava ja asemankaavan muutos, asemakaavaehdotus / NG9 Detaljplan och detaljplaneändring för Norrängen, detaljplanförslag
60   Edustajan nimeäminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen / Att utse en representant till den ordinarie bolagsstämman för Uudenmaan Sairaalapesula Oy
61   Att utse representanter till Sydkustens landskapsförbunds förbundsmöte 2020 / Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbundin liittokokoukseen 2020
62 Kävelyn ja pyöräilyn palveluverkkoselvitys / Utredning om servicenätet för gång- och cykeltrafiken
63 Aloite kunnan ajoneuvojen käytön seurannan parantamisesta / Motion om bättre uppföljning av fordon i kommunens bruk
64 Aloite Uuden Porvoontien - Söderkullantien liikenneympyrästä / Motion om att bygga en rondell i korsningen mellan Nya Borgåvägen och Söderkullavägen
65   Talousarviomuutos 2019; Sipoon Vesi -liikelaitos / Ändring i budgeten för år 2019; Affärsverket Sibbo Vatten
66 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 - Talousarviomuutos 2019 / Social- och hälsovårdsutskottets verksamhetsberättelse och bokslut 2019 - Ändring i budgeten 2019
67   Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmään liittyminen / Anslutande till patient- och klientdatasystemet Apotti
68 Söderkulla skola ja kielikylpy, tarveselvitys ja selvitys vaihtoehtoisista sijoituspaikoista / Söderkulla skola och språkbad, behovsutredning och utredning om alternativa placeringar
69   Valtuuston kokouksessa 24.2.2020 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 24.2.2020
70   Ilmoitusasiat / Delgivningar
71 Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
72   Vuoden 2019 talousarvion muutos; kunnanhallitus / Ändring i budgeten för år 2019; kommunstyrelsen
73   Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2020 / Nationella veterandagen 27.4.2020
74   Eron myöntäminen, hallintopäällikkö / Att bevilja avsked, förvaltningschef
75   Hallintopäällikön viran täyttäminen / Att besätta tjänsten som förvaltningschef

Osallistuja Tehtävä
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Karhinen Linda jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Sandström Stefan jäsen/medlem
Salo Juha jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Möller Henrik varajäsen/ersättare
Rantala Juhani varajäsen/ersättare
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Nyberg Kasper valt. I vpj./fullm. I viceordf.
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Kokko Leena asiantuntija/sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Pietinen Jukka asiantuntija/sakkunnig
Rosenström Jan asiantuntija/sakkunnig
Siren Pirjo asiantuntija/sakkunnig
Peitola Anne asiantuntija/sakkunnig
Mickos Anders asiantuntija/sakkunnig