Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 03.02.2020 klo 17:45 - 20:25 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
12   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
13   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
14   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
15 Kalliomäen asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 597 tontti K597, Kiiruna-Asunnot Oy / Tomtförsäljning på Stenkulla detaljplaneområde, kvarter 597 tomt K597, Kiiruna-Asunnot Oy
16 Lausunto Sipoon Energia Oy:n 110 kV:n voimansiirtojohdosta Landbo-Massby:ssä ja sen suunnitellusta reittimuutoksesta Arlan teollisuusalueen ympäristössä / Utlåtande om Sibbo Energi Ab:s kraftöverföringsledning på 110 kV i Landbo-Massby och den planerade ruttändringen i omgivningen runt Arla industriområde
17   Talman koulun kehittämispolun vaihtoehdot / Alternativa utvecklingsvägar för Talman koulu
18 Pitkäaikaisen talousarviolainan nostaminen / Att lyfta ett långfristigt budgetlån
19 Vammaisneuvoston uuden toimintasäännön hyväksyminen / Att godkänna en ny verksamhetsstadga för rådet för personer med funktionsnedsättning
20   Ikääntyneiden palveluiden asiakasohjaajan toimen (vakanssi 122139) muuttaminen viraksi 1.2.2020 alkaen / Att ändra befattningen som kundhandledare (vakans 122139) inom tjänsterna för äldre till en tjänst fr.o.m. 1.2.2020
21   Luettelo valmisteilla olevista valtuustoaloitteista / Förteckning över fullmäktigemotioner som är under beredning
22   Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen vuonna 2020 / Sättet för kommunala tillkännagivanden år 2020
23   Viraston aukioloajan määrittäminen / Att fastställa verkets öppettid
24   Edustajan nimeäminen Keravan Energia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen / Att utse representant till den ordinarie bolagsstämman för Kervo Energi Ab
25   Eroanomus luottamustoimesta - Myllynen / Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag - Myllynen
26   Sosiaali- ja terveysvaliokunnan vuoden 2020 käyttösuunnitelman hyväksyminen - uudet virat 2020 / Godkännande av dispositionsplanen för social- och hälsovårdsutskottet 2020 - nya tjänster 2020
27 Aloite esteettömien kävelyreittien turvaamisesta iäkkäille ja vammaisille / Motion om att trygga hinderfria gångrutter för äldre och handikappade - Marja Manninen-Ollberg ym.
28   Ilmoitusasiat / Delgivningar
29 Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
30 Lausunto oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyä päätöstä 19-0403-OIK koskevasta valituksesta Helsingin hallinto-oikeudelle / Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol gällande besvär mot rättelseyrkan 19-0403-OIK

Osallistuja Tehtävä
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj / I viceordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Karhinen Linda jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Salo Juha jäsen/medlem
Skogster Antti varajäsen/ersättare
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Kuntsi Eva valtuuston III varapj./fullmäktiges III viceordf.
Kivilevo Pekka esittelijä/föredragande
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Kokko Leena asiantuntija/sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Ollikainen Hannu asiantuntija/sakkunnig
Rosenström Jan asiantuntija/sakkunnig
Siren Pirjo asiantuntija/sakkunnig