Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Pöytäkirja 21.01.2020 klo 17:30 - 19:05 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
3   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
4 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan vuoden 2020 käyttösuunnitelman hyväksyminen / Godkännande av dispositionsplanen för social- och hälsovårdsutskottet 2020
5 Sosiaali- ja terveysosaton laskujen hyväksyminen vuonna 2020 / Godkännande av räkningar år 2020 inom social- och hälsovården
6   Sipoon kunnan ikäihmisten asumispalvelujen hankinta, palvelutuottajien valinta / Upphandling av Sibbo kommuns boendetjänster för äldre, val av serviceproducenter
7 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen (myös ostopalvelujen) toimintakäytäntö ja asiakasmaksujen määräytymisperiaatteet 1.3.2020 alkaen / Handlingsmodell och grund för fastställande av principer gällande avgifter för klienter i serviceboende med heldygnsomsorg (även köpservice) för äldre fr.o.m. 1.3.2020
8 Ikäihmisten perhehoitajien palkkiot ja korvaukset 1.2.2020 lähtien / Arvoden och ersättningar för familjevårdare inom familjevård för äldre fr.o.m. 1.2.2020
9   Turvapuhelinpalvelun kriteerit ja maksut erillispäätösasiakkaille 1.2.2020 lähtien / Kriterier och avgifter för trygghetstelefontjänter fr.o.m 1.2.2020 för klienter som fått ett särskilt beslut
10 Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta - dynaamisen puitejärjestelyn avaaminen / Upphandling av Nylands barnskydds dygnet runt tjänster - öppnande av dynamiskt ramavtal
11   Tulkkaus- ja käännöspalvelut, optiovuoden käyttöönotto / Tolknings- och översättningstjänster, ibruktagande av optionsår
12   Ikääntyneiden palveluiden asiakasohjaajan toimen (vakanssi 122139) muuttaminen viraksi 1.2.2020 alkaen / Ändrande av befattningen som kundhandledare (vakans 122139) inom tjänsterna för äldre till en tjänst fr.o.m. 1.2.2020
13   Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2020 taksojen ja maksujen tarkastaminen / Justering av taxor och avgifter inom social- och hälsovården för år 2020
14 Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluita koskevat toiminta- ja maksuperiaatteet / Handlings- och avgiftsprinciperna gällande boendeservice för rusvårds- och mentalvårdsklienter
15   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Osallistuja Tehtävä
Röman Micaela pj/ordf.
Manninen-Ollberg Marja vara pj/vice ordf.
Christiansson Hans-Eric jäsen/ledamot
Gustafsson Henrik jäsen/ledamot
Huotari Juha jäsen/ledamot
Kosonen Riitta-Kaisa jäsen/ledamot
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Sandström Stefan kh:n ed./kst:s repr.
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Maja Paulina sihteeri/sekreterare
Mickos Anders asiantuntija/sakkunnig
Putus Marianne asiantuntija/sakkunnig
Räsänen Helena asiantuntija/sakkunnig