Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 26.11.2019 klo 17:30 - 20:05 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
343   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
344   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
345   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
346 Sipoon kunnan kulttuurisuunnitelma / Kulturplan för Sibbo kommun
347 Tontinluovutusperiaatteet / Principer för tomtöverlåtelser
348 Pähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 543 tontti 1, Asunto Oy Sipoon Pähkinärinne / Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 543 tomt 1, Asunto Oy Sipoon Pähkinärinne
349 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueelta, K5056 T1, 753-423-9-136/ Utarrendering av fast egendom på Ådalens detaljplaneområde, K5056 T1, 753-423-9-136
350 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueelta, kiinteistö K5055 T4, 753-423-9-146 / Utarrendering av fastegendom på Ådalens detaljplaneområde, fastighet K5055 T4, 753-423-9-146
351 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueelta, K5052 T3, 753-423-9-134/ Utarrendering av fast egendom på Ådalens detaljplaneområde, K5052 T3, 753-423-9-134
352 Reklamaatio ja korvausvaatimus koskien E4A Jontaksen urheilupuiston kaavahanketta / Reklamation och ersättningsanspråk gällande projektet E4A Detaljplan för Jontas idrottspark
353   Terveystiedon lehtorin viran lakkauttaminen ja äidinkielen lehtorin viran perustaminen 1.12.2019 alkaen / Att dra in lektorstjänsten i hälsolära och att inrätta en tjänst som lektor i modersmålet fr.o.m. 1.12.2019
354   Sitova tavoite 2019 joka ei toteudu / Bindande mål för 2019 som inte förverkligas
355 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän tilinpäätöksen 1.1.2019-31.8.2019 ja loppuselvityksen hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen / Att godkänna bokslutet för 1.1.2019-31.8.2019 och slutredovisningen för samkommunen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä samt att bevilja ansvarsfrihet
356   Edustajan nimeäminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen / Att utse en representant till samkommunstämman för samkommunen Eteva
357   Sipoon talvihoito 2019 - 2022, urakoitsijan valinta / Vinterunderhåll i Sibbo åren 2019-2022, val av entreprenör
358 Aloite roska-astioiden asettamisesta kaikille bussipysäkeille / Motion om att placera ut sopkärl vid alla busshållplatser -Tiina Sinkkonen ym.
359 Aloite kiinteistöjen lämmitysmuotojen eri vaihtoehtojen selvittämisestä / Motion om att utreda olika alternativ för uppvärmning av fastigheter - Juha Suuronen ym.
360 Aloite esteettömien kävelyreittien turvaamisesta iäkkäille ja vammaisille / Motion om att trygga hinderfria gångrutter för äldre och handikappade - Marja Manninen-Ollberg ym.
361   Maahanmuuttokoordinaattorin viran muuttaminen vakinaiseksi / Ändrande av invandrarkoordinatorstjänsten till en stadigvarande tjänst
362   Kunnanhallituksen päätösvallan delegoiminen, tontinluovutus / Delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt, tomtöverlåtelse
363 Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma / Budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2020-2022
364   Valtuuston kokouksessa 11.11.2019 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 11.11.2019
365   Ilmoitusasiat / Delgivningar
366 Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
367   Eroanomus luottamustoimesta - Tiivola / Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag - Tiivola

Osallistuja Tehtävä
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj / I viceordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Karhinen Linda jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Sandström Stefan jäsen/medlem
Salo Juha jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Nyberg Kasper valt. I varapj./fullm. I viceordf.
Kuntsi Eva valt. III varapj./fullm. III viceordf.
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Kokko Leena asiantuntija/sakkunnig
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Laitinen Anne asiantuntija/sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Ollikainen Hannu asiantuntija/sakkunnig
Rosenström Jan asiantuntija/sakkunnig