Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 29.10.2019 klo 16:35 - 20:15 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
314   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
315   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
316   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
317   Muistutus Uusimaa-kaava 2050 ehdotuksesta / Anmärkning om förslaget till Nylandsplan 2050
318 RA5 Kaunissaaren ranta-asemakaava / Stranddetaljplan för Fagerö
319 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -kuntayhtymän (Inveon) perussopimuksen hyväksyminen / Att godkänna grundavtalet för Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland (Inveon)
320 Talousarvio 2019 muutos- varhaiskasvatuspalvelujen asiakasmaksutuottojen väheneminen vuonna 2019 / Ändring i budgeten för år 2019 - minskning av klientavgiftsintäkterna inom småbarnspedagogiken år 2019
321   Vuoden 2019 talousarvion muutokset / Ändringar i budgeten för år 2019
322 Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma / Budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2020-2022
323 Kiinteän omaisuuden ostaminen kiinteistö Tapiola 753-421-3-149 / Inköp av fastegendom fastigheten 753-421-3-149 Tapiola
324 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1535 T4, 753-423-6-200 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1535 T4, 753-423-6-200
325   Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylandin (Inveon) yhtymähallituksen jäsenten ja varajäsenten nimeäminen ajaksi 1.1.2020-31.12.2023 / Att utse medlemmar och ersättare till Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylands (Inveon) samkommunstyrelse för tiden 1.1.2020-31.12.2023
326   Kannanotto Inveonin kiinteistöomaisuuden käyttöön tulevaisuudessa / Ställningstagande till användningen av Inveons fastighetsegendom i framtiden
327   Valtuuston kokouksessa 7.10.2019 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 7.10.2019
328   Sivistysjohtajan viran täyttäminen / Att besätta tjänsten som bildningsdirektör
329   Ilmoitusasiat / Delgivningar
330 Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
331   Edustajan nimeäminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän syysyhtymäkokoukseen / Att utse en representant till höstsamkommunsstämman för Samkommunen Helsingforsregionens trafik
332   Vammaisneuvoston asettaminen; oikaisuvaatimus / Tillsättande av råd för personer med funktionsnedsättning; begäran om omprövning

Osallistuja Tehtävä
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj / I viceordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Karhinen Linda jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Sandström Stefan jäsen/medlem
Salo Juha jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Kuntsi Eva valt. III varapj/fullm. III viceordf.
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Kokko Leena asiantuntija/sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Rosenström Jan asiantuntija/sakkunnig
Ollikainen Hannu asiantuntija/sakkunnig
Lyytinen Jarkko asiantuntija/sakkunnig