Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Pöytäkirja 27.08.2019 klo 17:35 - 19:30 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
33   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
34   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
35   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
36 Talousarvion 2020 - 2022 investointiosa, lausunto / Investeringsdelen i budgeten för åren 2020 - 2022, utlåtande
37   Turvapuhelin- ja auttamispalveluiden kilpailutus / Konkurrensutsättning av trygghetstelefon- och hjälptjänsterna
38   Toimintakeskus Risteyksen toiminnan siirtäminen Sosiaali- ja terveysosastolta Kehitys- ja kaavoituskeskukseen ja uuden Työllisyysyksikön perustaminen / Överflyttning av Verksamhetscentret Vägskälet från Social- och hälsovårdsavdelningen till Utvecklings- och planläggningscentralen samt grundande av en ny Sysselsättningsenhet
39 Sosiaali- ja terveysosaston päivitetyt hoitovälineiden ja -tarvikkeiden jakoperusteet 1.10.2019 lähtien / Social- och hälsovårdsavdelningens uppdaterade grunder för utdelning av vårdartiklar och vårdmaterial fr.o.m. 1.10.2019
40 Vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun oikeutettujen lasten (7-17 vuotta) omavastuu osuuden vahvistaminen / Fastställande av självriskandelen enligt handikappservicelagen för barn (7-17 år) som är berättigade till färdtjänst
41   Kotihoidonohjaajan (vakanssi 122156) virkanimikkeen muuttaminen kehittämisvalmentajaksi 1.10.2019 alkaen / Ändring av tjänstebenämningen för hemvårdsledaren (vakans 122156) till utvecklingscoach fr.o.m. 1.10.2019
42 Vesiliikuntapalveluiden tarveanalyysi / Behovsanalys gällande vattensporttjänster

Osallistuja Tehtävä
Röman Micaela pj/ordf.
Manninen-Ollberg Marja vara pj/vice ordf.
Alasara Sami jäsen/ledamot
Forss Maria jäsen/ledamot
Kosonen Riitta-Kaisa jäsen/ledamot
Kuntsi Eva varajäsen/ersättare
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Sandström Stefan kh:n ed./kst:s repr.
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Grandell Nina sihteeri/sekr.