Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 20.08.2019 klo 16:38 - 18:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
240   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
241   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
242   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
243 Sibbesborgin liikealueen tonttien myyntiperiaatteet, korttelit 102, 104, 105, 120, 121 ja 122 / Principer för tomtförsäljningen i Sibbesborg företagspark, kvarter 102, 104, 105, 120, 121 och 122
244 E4A Jontaksen urheilupuiston asemakaava / E4A Detaljplan för Jontas idrottspark
245 Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2019 talousarvioon Bastukärrin asemakaava-alueen tonttien puhdistamiseen / Att bevilja tilläggsanslag i budgeten för år 2019 för rengöring av tomterna på Bastukärrs detaljplaneområde
246 Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen / Att godkänna delägaravtal för Sarastia Oy
247 Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland/Inveon koulutuskuntayhtymän tilinpäätöksen 2018 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen / Att godkänna bokslutet för år 2018 för Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland/Inveon och att bevilja ansvarsfrihet
248   Kunnan lainakanta 14.8.2019 ja pitkäaikaisen talousarviolainan nostaminen / Kommunens lånebestånd 14.8.2019 och att lyfta ett långfristigt budgetlån
249 Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2022 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan för åren 2020-2022
250   Eroanomus luottamustoimesta - Åström / Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag - Åström
251   Eroanomus luottamustoimesta - Kaiser / Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag - Kaiser
252   Eron myöntäminen, sivistysjohtaja Kurt Torsell / Att bevilja avsked, bildningsdirektör Kurt Torsell
253   Ystävyyskuntavierailu / Vänortsbesök
254 Aloite anonyymista rekrytoinnista, RKP:n valtuustoryhmä / Motion om anonym rekrytering, SFP:s fullmäktigegrupp
255 Itä-Uudenmaan seutuneuvosto, yhteistön ilmaus / Östra Nylands regionråd, viljeyttring för samarbete
256   Itä-Uudenmaan seutuneuvosto; varajäsenten nimeäminen / Östra Nylands regionråd; att utse ersättare
257   Vammaisneuvoston asettaminen /Tillsättande av råd för personer med funktionsnedsättning
258   Ilmoitusasiat / Delgivningar
259 Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
260 Modulaaristen vetäytymistilojen hankinta Uuteen Kuntalaan / Upphandling av mobila tysta rum till Nya Sockengården

Osallistuja Tehtävä
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj / I viceordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Karhinen Linda jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Sandström Stefan jäsen/medlem
Salo Juha jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Nyberg Kasper valt.I varapj./fullm.I viceordf.
Kuntsi Eva valt.III varapj./fullm.III viceordf.
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Ollikainen Hannu asiantuntija/sakkunnig
Rosenström Jan asiantuntija/sakkunnig
Torsell Kurt asiantuntija/sakkunnig