Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 12.02.2019 klo 16:40 - 17:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
51   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
52   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
53   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
54 G26 Pohjois-Paippisten osayleiskaavaehdotus / Förslag till delgeneralplan för Norra Paipis
55 Uudistetun rakennusjärjestyksen voimaansaattaminen / Ikraftträdande av den förnyade byggnadsordningen
56   Vuoden 2019 uudet virat ja toimet: tekniikka- ja ympäristöosasto / Nya tjänster och befattningar år 2019: avdelningen för teknik och miljö
57   Helsingin hallinto-oikeuden päätös rakennusjärjestyksestä jätetyn valituksen johdosta / Helsingfors förvaltningsdomstols beslut med anledning av besvär över byggnadsordningen
58   Val av representanter till Sydkustens landskapsförbunds förbundsmöte 2019 / Edustajien valinta Sydkustens landskapsförbundin liittokokoukseen 2019
59 Hallintosääntömuutokset/Talous- ja hallintokeskus / Ändringar i förvaltningsstadgan/Ekonomi- och förvaltningscentralen
60   Luettelo valmisteilla olevista valtuustoaloitteista / Förteckning över fullmäktigemotioner som är under beredning
61   Valtuuston kokouksessa 28.1.2019 pidetyn pöytäkirjan tarkastaminen / Granskning av fullmäktiges protokoll från sammanträdet 28.1.2019
62   Kunnanhallituksen edustajien valinta valiokuntiin ja jaostoihin sekä nuorisovaltuustoon / Val av kommunstyrelsens representanter i utskott och sektioner samt i ungdomsfullmäktige
63   Ilmoitusasiat / Delgivningar
64 Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
65   Lausunto HSL:lle: KeNi-rata MAL 2019-suunnitelmaan ennen vuotta 2030 toteutettavien investointien hankekoriin / Utlåtande till HRT: Att inkludera KeNi-banan i MBT 2019-planens projektkorg för investeringar som ska genomföras före år 2030
66   Eroanomus luottamustoimesta - Juselius / Anhållan om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag - Juselius

Osallistuja Tehtävä
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj / I viceordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Karhinen Linda jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Sandström Stefan varajäsen/ersättare
Salo Juha jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Kuntsi Eva valt. III varapj./fullm. III viceordf.
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Rosenström Jan asiantuntija/sakkunnig
Jama Kaisa asiantuntija/sakkunnig