Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sipoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://sipoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 15.01.2019 klo 16:30 - 19:25 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
8   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
9   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
10   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
11   Sopimus Sipoonranta Oy / Avtal Sipoonranta Oy
12 Sipoon kunnan lausunto Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman MAL 2019 luonnoksesta sekä sen vaikutustenarviointiselostuksesta / Sibbo kommuns utlåtande om Helsingforsregionens markanvändning, boende och trafik MAL 2019-planutkast samt tillhörande utkast till beskrivningen av konsekvensbedömningen
13 Sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä - Keravan Energia Oy / Avtal om inledande av detaljplanering - Keravan energia Oy
14 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1537 T2, 753-423-6-202 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1537 T2, 753-423-6-202
15 Vuokrasopimuksen muutos Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1522 T3, 753-423-23-73 / Ändring av arrendeavtal på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1522 T3, 753-423-23-73
16   Vuoden 2019 uudet virat ja toimet; sosiaali- ja terveysosasto / Nya tjänster och befattningar år 2019; social- och hälsovårdsavdelningen
17   Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen vuonna 2019 / Sättet för kommunala tillkännagivanden år 2019
18   Edustajan valinta yhtiökokoukseen / Val av representant till bolagsstämma /Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab
19   Laskujen hyväksyminen vuonna 2019/Kunnanhallituksen määräraha / Att godkänna räkningar år 2019/Kommunstyrelsens anslag
20   Kunnan kuntatodistusohjelmien limiittien nostaminen 10 miljoonaan euroon / Att höja limiten för kommunens kommuncertifikatprogram till 10 miljoner euro
21 Kunnanhallituksen vuoden 2019 käyttösuunnitelman hyväksyminen / Att godkänna dispositionsplanen för kommunstyrelsen för år 2019
22 Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet / Anvisningar för verkställande av budgeten för år 2019
23   Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa / Förhandsröstningsställen och röstningsställena på valdagen vid riksdagsvalet år 2019
24   Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa / Förhandsröstningsställen och röstningsställena på valdagen vid europaparlamentsvalet år 2019
25 Talouspalveluiden ostaminen KuntaPro Oy:ltä / Att köpa ekonomitjänster av KuntaPro Oy
26 Palkanmaksupalveluiden ostaminen KuntaPro Oy:ltä / Att köpa lönebetalningstjänster av KuntaPro Oy
27 Aloite ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi / Kicka Lindroos ym. / Motion om utökande av motionsservice för åldringar / Kicka Lindroos m.fl.
28 Aloite biopolttoaineisiin siirtymisestä / Motion om att övergå till biobränsle / Sami Virpiö ym.
29 Aloite seksuaalisen ahdistelun ja väkivallan ennaltaehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta/Elvira Kaiser ym. / Motion om att främja förebyggandet av och ingripandet efter sexuella antastanden och sexuellt våld/Elvira Kaiser m.fl.
30 Vastaus aloitteeseen kunnallisen byrokratian purkamisesta ja tilan luomisesta yrittäjyydelle ja toimeliaisuudelle/Heikki Vestman ym. / Svar på motionen om att minska den kommunala byråkratin och skapa utrymme för företagsamhet/Heikki Vestman m.fl.
31   Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
32   Vuoden 2019 uudet virat ja toimet/Tekninen valiokunta / Nya tjänster och befattningar år 2019/Tekniska utskottet
33   Eroanomus luottamustoimesta - Mellin / Anhållan om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag - Mellin

Osallistuja Tehtävä
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj / I viceordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Kankfelt Tim jäsen/medlem
Karhinen Linda jäsen/medlem
Karjalainen Virpi varajäsen/ersättare
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Sandström Stefan varajäsen/ersättare
Suuronen Juha varajäsen/ersättare
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Vestman Heikki valt. pj./fullm. ordf.
Kuntsi Eva valt. III varapj./fullm. III viceordf.
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Kokko Leena asiantuntija/sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Rosenström Jan asiantuntija/sakkunnig